چکیده و مقدمه مقاله

_نماسازی و دیوار ساختمان همزمان اجرا می شود: در این حالت باید آجرهای نما به صورت کله و راسته چیده شوند تا ضمن مشارکت در تحمل بارهای وارده بر دیوار پیوستگی لازم بین آجرهای نما و آجرهای پشت کار تامین می شود . در این روش لازم است ابعاد آجرهای نما برابر ابعاد آجرهای پشت کار باشند .
_آجر نما سازی پس از اتمام دیوار چینی: چنانچه آجرهای نما پس از اجرای قسمت‌های بار برچیده شود باید برای تامین پیوستگی نما و قسمتهای باربر از اتصالات فلزی استفاده کرد .