چکیده و مقدمه مقاله

آجر (آگور) واژهاى ِبابلى است که در گذشته براى توصیف لوح هایی که احکام و فرامین دولتى را روى آن مى نوشتند و سپس آن را مى پختند، به کار مى رفت. زمان واقعى پیدایش آجر مشخص نیست اما گمان مى رود براى نخستین بار از پخته شدن خاک مجاور اجاق هاى آتش به وجود آن پى برده باشند. اولین کوره هاى آجرپزى نیز از قراردادن لایه هاى خشت درکنار شعله هاى آتش ساخته شدن مى توان گفت آجر سنگ دگرگونى مصنوعى است که از پخته شدن خاک رس در ابعاد و اندازه هاى دلخواه به دست مى آید و اولین عنصر پیش ساخته با تولید انبوه بوده است.